Zásady ochrany soukromí

Poslední aktualizace: březen 2020

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů informuje, jak skupina společností SSAB, mimo jiné včetně dceřiných společností Tibnor a Ruukki, (dále jen „SSAB“) zpracovává osobní údaje. Zde se dozvíte, jaké osobní údaje společnost SSAB shromažďuje, používá a sdílí, k jakému účelu je shromažďuje a jaká jsou práva uživatelů. Uživatelé mohou být zákazníci společnosti SSAB, zástupci korporátních zákazníků, potenciální zákazníci, zástupci dodavatelů, další zprostředkovatelé a obchodní partneři, návštěvníci společnosti nebo uživatelé internetu a digitálních médií navštěvující web a další platformy digitálních služeb (dále jen „uživatelé“).

Web společnosti SSAB může obsahovat odkazy na weby a služby třetích stran. Tyto webové stránky či služby podléhají vlastním prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. Společnost SSAB nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů třetích stran ani za zpracování osobních údajů v rámci operací třetích stran. Věnujte prosím pozornost příslušným prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů a následným změnám.1. Správce osobních údajů

V souladu s platnou legislativou upravující ochranu speciálních údajů je správcem údajů společnost SSAB AB (registrační číslo: 556016-3429, adresa: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Švédsko), a to pro veškeré údaje zpracovávané na úrovni korporace, například pro marketingové a digitální nástroje, které jsou poskytovány společnostem ze skupiny SSAB. Přidružená společnost SSAB je kromě toho považována za správce v samostatném smluvním nebo jiném vztahu spolupráce nebo v souvislosti s určitým zákonným zpracováním osobních údajů. Kromě správce údajů se můžete obrátit na primární kontakt pro otázky v oblasti ochrany soukromí ve společnosti SSAB na e-mailové adrese: data.privacy(at)ssab.com

Společnost SSAB odpovídá za zpracování osobních údajů v souladu s tímto prohlášením a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.2. Právní základ a účel zpracování osobních údajů.

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje uživatelů k různým účelům, které jsou vysvětleny dále.

2.1 Smluvní a jiná interakce se zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery

Hlavním účelem zpracování osobních údajů jsou dodávky produktů a služeb společnosti SSAB, zdrojových služeb, materiálů pro obchodní potřeby společnosti SSAB, poskytování webového obsahu a dalších digitálních služeb. Zpracování osobních údajů vychází především ze smlouvy a zahrnuje také zpracování osobních údajů potřebných před uzavřením smluvního vztahu se společností nebo organizací, kterou uživatel zastupuje, v některých případech také přímo s uživatelem.

2.2 Marketing a komunikace

Osobní údaje uživatelů se používají pro marketingové účely a správu komunikace s uživateli. Vzhledem k tomu vychází zpracování osobních údajů z oprávněného zájmu společnosti SSAB poskytovat uživatelům relevantní a aktuální informace v rámci webových stránek a také prostřednictvím jiných digitálních platforem a služeb. Zpracování osobních údajů vychází také z oprávněného zájmu společnosti SSAB podporovat své nejnovější výrobky a služby, přizpůsobovat nabídku uživatelům a vyhodnocovat spokojenost zákazníků.

Marketing prováděný elektronickou cestou je v některých regionech založen na předchozím souhlasu uživatele, například se zasíláním marketingových zpráv. Další informace o marketingové komunikaci a právech uživatelů v této souvislosti naleznete dále v čl. 6.

2.3 Účel vývoje produktů a služeb

Cílem společnosti SSAB je poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby a zajistit uživatelům relevantní informace o těchto produktech a službách. Společnost SSAB tedy může osobní údaje používat k analyzování trhu, skupin uživatelů a webové stránky smí využívat k vývoji a zdokonalování webu, produktů a služeb SSAB. Zpracování osobních údajů vychází z oprávněného zájmu společnosti SSAB růst a rozvíjet se.

Společnost SSAB využívá soubory cookie a další podobné technologie ke statistickým účelům a k vytváření anonymních souhrnných statistik, jež společnosti SSAB umožní pochopit, jak uživatelé web využívají a pomohou zlepšit uživatelskou přívětivost webu. Další informace naleznete v Prohlášení společnosti SSAB o souborech cookie.

2.4 Bezpečnost informací a zařízení

Společnost SSAB smí zpracovávat technické údaje včetně určitých osobních údajů za účelem zajištění bezpečnosti informací, sledování přístupu a předcházení podvodům. Společnost SSAB realizuje opatření zaměřená na bezpečnost informací a vybavení a tak, aby chránila zdraví, bezpečnost, obchodní informace a majetek, předcházela úrazům na svých pracovištích, poškození majetku, zabránila trestné činnosti a zajistila dostupnost webových stránek a služeb. Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu společnosti SSAB zajistit odpovídající míru bezpečnosti sítě, vybavení, informací a bezpečnost osob.

2.5 Dodržování právních předpisů

Někdy mohou být osobní údaje použity pro dodržení právních předpisů. V rámci obchodních operací společnosti SSAB to například znamená, že zpracování osobních údajů může být zapotřebí za účelem dodržení následujících právních požadavků (kromě jiného): i) podávání zpráv a audit, ii) regulace zneužívání trhu, iii) sankce a jiné kontroly dodržování předpisů, iv) požadavky na správu a řízení společností a v) rejstříky akcií a akcionářů (včetně účasti na valných hromadách akcionářů). Kromě toho mohou být některé osobní údaje uchovávány pro účely řešení sporů a k prokazování či ochraně právních nároků.

2.6 Zpracování osobních údajů interně v rámci skupiny SSAB

Osobní údaje uživatelů mohou být zpracovávány v jiných společnostech SSAB. V tomto případě vychází zpracovávání uživatelských údajů z oprávněného zájmu společnosti SSAB pro účely interní správy uskutečňování a realizace bezpečnostních opatření zaměřených například na vztahy se zákazníky a dodavateli, marketing a také na bezpečnost informací a další obchodní funkce vhodnou a přiměřenou formou v rámci skupiny.3. Shromažďování údajů

Společnost SSAB smí shromažďovat osobní údaje různými způsoby, které jsou vysvětleny níže.

3.1 Obchodní vztahy

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje za účelem udržování dobrých obchodních vztahů, například při dodávání a poskytování služeb, udržování komunikace se zákazníky, nákupu materiálu, produktů a služeb pro své obchodní potřeby nebo během jiných interakcí s obchodními partnery nebo dalšími zúčastněnými stranami. Osobní údaje jsou shromažďovány přímo od uživatelů.
V závislosti na interakcích s uživateli smí společnost SSAB shromažďovat následující osobní údaje:
 • Základní informace o uživateli a společnosti či organizaci, kterou uživatel zastupuje, jako je např. jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnavateli uživatele, například název společnosti, adresa firmy, firemní e-mailová adresa a firemní telefonní číslo;
 • Informace týkající se obchodního vztahu, například přijímaných nebo dodávaných produktů a služeb, zahájení či ukončení obchodního vztahu;
 • Fakturační či úvěrové informace, například čísla účtu, provedené platby, dosud nezaslané platby a dodané faktury;
 • Komunikace se zákazníky, včetně zpětné vazby, marketingu a informací o historii kampaní.

3.2 Interakce uživatele se společností SSAB na webových stránkách nebo jinde

Společnost SSAB smí shromažďovat osobní údaje, pokud zákazníci kontaktují zákaznickou službu SSAB, využívají chat na webových stránkách, využívají platformy digitálních služeb společnosti SSAB, jinak kontaktují společnost SSAB, odebírají zpravodaj SSAB nebo se účastní výzkumů a soutěží na webových stránkách či jinde. Osobní údaje jsou shromažďovány přímo od uživatelů.

Společnost SSAB smí shromažďovat osobní údaje, které uživatel sdílel se společností SSAB, např.
 • Základní informace o uživateli, tj. jméno, e-mail a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnanci uživatele, název společnosti, adresu a telefonní číslo;
 • Důvody kontaktování společnosti SSAB, kontaktní údaje;
 • Výzkumy a soutěže, kterých se uživatel účastnil.

3.3 Automaticky shromažďované údaje o využití webových stránek a služeb

Společnost SSAB automaticky shromažďuje a zpracovává následující technické údaje o uživateli a využití webových stránek, produktů a služeb SSAB:
 • IP adresu, ID zařízení, typ zařízení, používaný systém a nastavení aplikace;
 • aktivitu uživatele, například zobrazené stránky a položky, na něž uživatel klikne;
 • časová razítka a zaznamenané údaje související s využíváním služby;
 • umístění/zemi původu.
Tyto technické údaje jsou shromažďovány automaticky během využívání webových stránek a služeb.

Údaje shromažďované z jiných zdrojů

Společnost SSAB smí příležitostně shromažďovat informace z veřejně dostupných zdrojů a od třetích stran, mezi které patří například sociální sítě nebo marketingové společnosti. Společnost SSAB smí například přijímat základní informace o profilu uživatele v sociální síti, pokud se uživatel přihlásí k webových stránkám nebo službám společnosti SSAB přes účet sociální sítě.4. Sdílení údajů

Společnost SSAB smí osobní údaje uživatele předávat následujícím třetím stranám:
 • ostatní společnosti ze skupiny SSAB pro výše uvedené účely;
 • důvěryhodní poskytovatelé služeb, například dodavatelé, zástupci, distributoři a poskytovatelé marketingových služeb pro výše uvedené účely. Pokud tito důvěryhodní poskytovatelé služeb vystupují jménem společnosti SSAB, zůstává společnost SSAB odpovědná za používání osobních údajů uživatelů;
 • pokud je ze zákona povoleno nebo vyžadováno splnit žádost kompetentních státních orgánů, například prostřednictvím obsílky či jiného závazného úkonu;
 • pokud je společnost SSAB stranou účastnící se fúze, akvizice či prodeje veškerého nebo některého svého majetku;
 • pokud společnost SSAB musí v dobré víře tyto údaje zveřejnit za účelem ochrany práv společnosti SSAB, z důvodu bezpečnosti uživatelů či jiných osob, k prošetření podvodu nebo jako odpověď na žádost státního úřadu.


5. Předávání osobních údajů mimo EU/EEA

5.1 Předávání v rámci skupiny

Jelikož některé společnosti ze skupiny SSAB působí mimo EU/EEA, lze osobní údaje uživatele předávat mimo EU/EEA, například do USA. V tomto případě použije společnost SSAB požadované zavedené mechanismy, které umožní převod mimo EU/EEA, např. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

5.2 Poskytovatelé služeb mimo EU/EEA

Společnost SSAB může pro výše uvedené zpracování osobních údajů použít subdodavatele. V případě potřeby a v nezbytném rozsahu smí být osobní údaje předávány do země mimo EU/EEA. V tomto případě použije společnost SSAB požadované zavedené mechanismy, které umožní převod na subdodavatele v těchto třetích zemích, např. standardní smluvní doložky, které schválila Evropská komise. V případě poskytovatelů služeb se sídlem v USA, kteří jsou certifikováni na tzv. štít ochrany soukromých údajů, bude společnost SSAB spoléhat na tento štít. Další informace o štítu ochrany soukromých údajů, který rozpracovalo Ministerstvo obchodu USA a Evropská komise a související zásady týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.6. Marketingová komunikace

Pokud uživatel poskytne společnosti SSAB kontaktní informace, například v souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytováním služeb, kontaktováním zákaznického centra SSAB, objednáním příručky nebo jiného materiálu na webových stránkách nebo v souvislosti s účastí na soutěžích či dotaznících, smí společnost SSAB použít osobní údaje uživatele pro marketingové účely, k propagaci vání nejnovějších produktů či služeb SSAB a k přizpůsobení nabídky pro uživatele. Na základě platných předpisů mají uživatelé možnost poskytnout svůj předchozí souhlas nebo mohou odmítnout zasílání marketingových sdělení společnosti SSAB či jiných společností skupiny.

6.1 E-marketing

Společnost SSAB smí poskytnout uživateli aktualizace produktů a služeb, zpravodaje a další sdělení týkající se nových produktů a služeb, a to e-mailem a prostřednictvím textových zpráv (SMS), pokud k tomu uživatel poskytl předem svůj souhlas nebo pokud je to společnosti SSAB jinak povoleno dle platných právních předpisů.

Uživatel může kdykoliv zrušit odběr marketingových sdělení kliknutím na tlačítko „Zrušit odběr“ v dolní části e-mailových zpráv.

6.2 Statistika a rozdělování údajů

Společnost SSAB smí vytvářet profily uživatelských skupin a segmentovat údaje pro účely vytváření anonymních souhrnných statistik o využívání webových stránek, produktů a služeb SSAB, například k odhadování počtu uživatelů, zobrazených stránek, přečtení e-mailů a zjištění, jaké části webových stránek byly pro uživatele nejvhodnější, k identifikovaní funkcí, které lze zlepšit, a k poskytnutí kontextu na základě reklamy pro uživatelské skupiny. Údaje shromažďované k těmto účelům nejsou využívány k identifikaci konkrétního uživatele, avšak slouží k analýze způsobů, jimiž uživatelé či skupiny uživatelů obecně využívají služby a webové stránky.

6.3 Cílená reklama

Společnost SSAB a reklamní partneři společnosti SSAB mohou zobrazovat obsah reklamy uživateli. Uživateli se může zobrazit například reklama na produkt, který si na webové stránce společnosti SSAB nedávno prohlížel. Společnost SSAB využívá k zobrazení personalizovaných reklam soubory cookie a podobné technologie. Vychází přitom například ze stránek, které uživatel procházel, z historie nákupu nebo informací o přihlášení.

Pokud společnost SSAB shromažďuje nebo využívá pro marketingové účely informace o prohlížení webových stránek uživatelem, je uživatel oprávněn kdykoliv společnost SSAB kontaktovat a vznést námitku. Bližší informace o právu vznést námitku najdete dále v čl. 8.7. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak to bude potřeba ke splnění účelů definovaných v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů Poté budou osobní údaje odstraněny, ledaže by uložení osobních údajů bylo vyžadováno legislativou či právy nebo závazky jiné strany.
Hlavní pravidla ukládání osobních údajů:
 • Osobní údaje týkající se například zákazníků a dodavatelů budou uloženy po dobu trvání obchodního vztahu se zákazníkem a poté po nutnou dobu nebo dobu vyžadovanou legislativou či právy nebo závazky jiné strany.
 • Údaje shromážděné v souvislosti se zákaznickou službou, jinou interakcí se společností SSAB, průzkumy nebo soutěžemi budou uloženy po dobu nezbytnou k dořešení dané záležitosti.
 • Po uplynutí přiměřené doby od posledního kontaktu mezi uživatelem a společností SSAB společnost SSAB odstraní nebo anonymizuje údaje používané k marketingovým účelům, ledaže by ukládání údajů bylo vyžadováno legislativou či právy nebo předpisy jiné strany.
 • Další informace o právech uživatele v případě pochybností ohledně shromažďování údajů pro marketingové účely naleznete v čl. 8.

 

8. Právo na soukromí

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, které společnost SSAB o něm ukládá.

Uživatel má kdykoliv právo požádat o opravu, aktualizaci nebo odstranění svých osobních údajů. Všimněte si však, že některé informace jsou naprosto nezbytné ke splnění účelů definovaných v tomto Prohlášení, přičemž tyto informace mohou být vyžadovány ze zákona. Je tedy možné, že odstranění takových údajů nebude dle platného zákona povoleno, neboť jsou předepsány povinné lhůty uchovávání údajů.

Uživatel má kdykoliv právo vznést námitku ke zpracování údajů, jež vychází z oprávněného zájmu společnosti SSAB z důvodů souvisejících s konkrétní situací. V rozsahu vyžadovaném platným zákonem o ochraně údajů mají uživatelé právo omezit zpracovávání údajů.

Uživatel má právo na přenositelnost údajů, tedy právo obdržet osobní údaje ve strukturovaném, běžné používaném strojově čitelném formátu, a má právo předávat osobní údaje jinému správci údajů, a to v rozsahu vyžadovaném platným zákonem. Toto platí výhradně pro osobní údaje, které uživatel poskytne na základě zákaznické smlouvy nebo na základě svého souhlasu.

Veškeré žádosti ohledně výše uvedených práv uplatňujte u společnosti SSAB na adrese [email protected].

Pokud se uživatel domnívá, že způsob, jímž společnost SSAB zpracovává osobní údaje, je sporný, má právo předložit stížnost u národního úřadu pro ochranu údajů v EU/EEA.9. Bezpečnost

Společnost SSAB realizuje přiměřená bezpečnostní opatření, a to včetně fyzických, elektronických a procedurálních opatření, aby chránila osobní údaje před ztrátou, zničením, zneužitím a neoprávněným použitím či zveřejněním. Společnost SSAB například omezí přístup k těmto informacím na oprávněné zaměstnance a zhotovitele, kteří potřebují tyto informace pro vykonávání své práce, a na poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří smí používat tyto informace pouze v souladu s pokyny společnosti SSAB.

Vezměte prosím na vědomí, že přestože společnost SSAB usiluje o přiměřenou bezpečnost osobních údajů, neexistuje systém, který by zabránil všem potenciálním ohrožením bezpečnosti.10. Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost SSAB smí provádět změny v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a v souvisejících informacích. Společnost SSAB doporučuje, aby uživatelé průběžně sledovali obsah Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a všímali si případných změn. Společnost SSAB vždy oznamuje datum změn v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, aby měli uživatelé možnost změny sledovat. Upozorňujeme, že toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je pouze informativní.
Společnost SSAB informuje uživatele o případných změnách prostřednictvím přiměřených a dostupných kanálů.11. Kontaktuje SSAB

V případě požadavků týkajících se Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti SSAB či osobních údajů, jež společnost SSAB o dotyčném uživateli uchovává, využijte e-mailovou adresu SSAB [email protected].