Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: marzec 2020 r.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez spółki grupy SSAB, w tym przez SSAB AB i jej jednostki powiązane, takie jak m.in. Tibnor i Ruukki („SSAB”). Można w nim znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące danych zbieranych, wykorzystywanych lub udostępnianych przez SSAB, do celów zbierania danych, a także praw przysługujących Użytkownikom. Użytkownikami mogą być klienci SSAB, przedstawiciele klientów korporacyjnych lub potencjalni klienci, przedstawiciele dostawców, pozostali pośrednicy i partnerzy handlowi, goście na terenie SSAB, użytkownicy internetu i rozwiązań cyfrowych odwiedzający stronę internetową lub inne platformy usług cyfrowych („Użytkownicy”).
Strona internetowa SSAB może zawierać linki do stron internetowych i usług stron trzecich.
Te strony internetowe lub usługi podlegają odrębnym oświadczeniom o ochronie prywatności. SSAB nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron trzecich oraz za przetwarzanie danych osobowych w działalności stron trzecich. Należy zapoznać się z polityką prywatności stron trzecich i wprowadzanymi w nich zmianami.1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych zgodnie z właściwymi stosownymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych jest SSAB AB (numer rejestracyjny: 556016-3429, adres: P.O. Box 70, SE-101 21 Sztokholm, Szwecja) w odniesieniu do wszystkich danych przetwarzanych na szczeblu korporacyjnym, na przykład z wykorzystaniem narzędzi marketingowych i narzędzi usług cyfrowych używanych w spółkach grupy SSAB. Ponadto jednostkę powiązaną SSAB uważa się za administratora danych w ramach odrębnego stosunku umownego lub innego stosunku współpracy bądź też w związku z niektórymi czynnościami przetwarzania danych osobowych opisanymi w przepisach prawa. Niezależnie od tożsamości administratora danych w danej sytuacji podstawową formą kontaktu w sprawach dotyczących prywatności w SSAB jest adres e-mail data.privacy(at)ssab.com

SSAB odpowiada za zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszym oświadczeniem oraz stosownymi przepisami prawa.2. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SSAB przetwarza dane osobowe Użytkowników dla różnych celów, które objaśniono poniżej.

2.1 Interakcje na podstawie umowy i inne interakcje z klientami, dostawcami oraz pozostałymi partnerami handlowymi

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie produktów SSAB i świadczenie przez nią usług, pozyskiwanie usług i materiałów na potrzeby działalności gospodarczej SSAB, jak również udostępnianie strony internetowej i innych usług cyfrowych. Przetwarzanie danych osobowych opiera się głównie na umowie, co obejmuje przetwarzanie niezbędne przed nawiązaniem stosunku umownego ze spółką lub organizacją reprezentowaną przez Użytkownika, a w niektórych przypadkach także bezpośrednio z Użytkownikiem.

2.2. Marketing i komunikacja

Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do zarządzania komunikacją z Użytkownikami oraz dla celów marketingowych. W tym zakresie przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie SSAB w przekazywaniu Użytkownikom stosownych i aktualnych informacji jako części strony internetowej, a także z wykorzystaniem innych platform i usług cyfrowych. Przetwarzanie opiera się także na prawnie uzasadnionym interesie SSAB w promowaniu najnowszych produktów i usług SSAB oraz w personalizacji doświadczeń Użytkownika i dokonywaniu oceny poziomu zadowolenia klienta.W pewnym zakresie, w niektórych regionach, marketing z wykorzystaniem środków elektronicznych opiera się na wcześniejszej zgodzie Użytkownika, np. w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat komunikacji marketingowej oraz praw przysługujących w tym względzie Użytkownikom, proszę zapoznać się z rozdziałem 6 poniżej.

2.3. Cele związane z rozwojem produktów i usług

Celem SSAB jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i świadczenie wysokiej jakości usług, a także przekazywanie Użytkownikom odpowiednich informacji o tych produktach i usługach. W związku z tym SSAB może wykorzystywać dane osobowe do analiz rynku, grup Użytkowników oraz sposobu korzystania ze stron internetowych w celu rozwoju i poprawy ich jakości, a także w celu rozwoju i poprawy jakości produktów i usług SSAB. Przetwarzanie to opiera się na prawnie uzasadnionym interesie SSAB w zakresie dalszego rozwoju.SSAB korzysta z plików cookie oraz innych podobnych technik dla celów statystycznych, do opracowywania anonimowych statystyk zbiorczych, które pozwalają SSAB zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, i pomagają zwiększyć jej przyjazność dla Użytkowników.

Dalsze informacje znajdują się w polityce plików cookie SSAB.

2.4 Bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo przemysłowe

SSAB może przetwarzać dane techniczne, w tym pewne dane osobowe, w związku z bezpieczeństwem informacji i monitorowaniem dostępu, a także w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym. Ponadto SSAB stosuje środki w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa przemysłowego z myślą o zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochronie informacji i zasobów biznesowych w celu zapobiegania obrażeniom doznawanym w jej obiektach, zapobiegania przypadkom uszkodzenia mienia, niedopuszczania do popełnienia czynów zabronionych oraz zapewnienia dostępności stron internetowych i usług. Przetwarzanie to opiera się na prawnie uzasadnionym interesie SSAB w zapewnianiu stosownego poziomu bezpieczeństwa sieci, obiektów i informacji, a także bezpieczeństwa innych podmiotów.

2.5 Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być wykorzystywane do wywiązania się z obowiązku prawnego. W kontekście działalności gospodarczej prowadzonej przez SSAB oznacza to na przykład, że przetwarzanie danych osobowych może być konieczne m.in. w celu przestrzegania następujących obowiązków wynikających z przepisów prawa: (i) wymogów sprawozdawczości i audytu; (ii) przepisów rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku; (iii) wymogów dotyczących sankcji i wymogów w ramach innych mechanizmów kontrolnych; (iv) wymogów ładu korporacyjnego; oraz (v) obowiązków w zakresie ksiąg akcji i akcjonariuszy (co obejmuje kwestię obecności na zgromadzeniach akcjonariuszy). Ponadto niektóre dane osobowe mogą być przechowywane dla celów rozwiązywania sporów oraz ustalania i obrony roszczeń.

2.6 Wewnętrzne przetwarzanie danych osobowych w ramach grupy SSAB

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w innych spółkach grupy SSAB. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie SSAB, realizowanym w ramach wewnętrznych celów administracyjnych, w zakresie odpowiedniej i praktycznej organizacji np. stosunków z klientami i dostawcami, działań marketingowych oraz środków bezpieczeństwa informacji i innych funkcji biznesowych w ramach grupy, a także zarządzania nimi w taki sposób.3. ZBIERANIE DANYCH

SSAB może zbierać dane osobowe różnymi metodami, które objaśniono poniżej.

3.1. Stosunki handlowe

SSAB przetwarza dane osobowe w celu utrzymania dobrych stosunków handlowych, na przykład podczas oferowania i dostarczania produktów lub świadczenia usług, prowadzenia komunikacji z klientem, pozyskiwania materiałów, produktów i usług na potrzeby własnej działalności gospodarczej, a także w ramach innych interakcji z partnerami handlowymi lub pozostałymi zainteresowanymi stronami. Te dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Użytkowników.
W zależności od rodzaju interakcji z Użytkownikiem SSAB może zbierać następujące dane osobowe:
 • podstawowe informacje o Użytkowniku lub o reprezentowanej przez niego spółce bądź organizacji, takie jak imię i nazwisko / nazwa, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • podstawowe informacje o pracodawcy Użytkownika, takie jak nazwa spółki, adres prowadzenia działalności, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu;
 • informacje dotyczące stosunku handlowego, takie jak pozyskane lub dostarczone produkty bądź pozyskane lub wyświadczone usługi, czas nawiązania i ustania stosunku handlowego;
 • Informacje rozliczeniowe i kredytowe, takie jak numery rachunków, wykonane i pozostałe do wykonania płatności oraz dostarczone rachunki; oraz
 • Wiadomości wymieniane z klientem, w tym informacje zwrotne, informacje dotyczące działań marketingowych i przeprowadzonych kampanii.

3.2 Interakcje Użytkownika z SSAB przez stronę internetową lub w inny sposób

SSAB może zbierać dane osobowe, gdy Użytkownik kontaktuje się z działem obsługi klienta SSAB, korzysta z funkcji czatu na stronie internetowej, wdraża platformy usług cyfrowych SSAB lub kontaktuje się w inny sposób z SSAB, zamawia newsletter SSAB lub uczestniczy w ankietach bądź konkursach organizowanych na stronie internetowej lub w inny sposób. Te dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Użytkowników.SSAB może zbierać dane osobowe, które Użytkownik udostępnił SSAB, takie jak

 • podstawowe informacje o Użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • podstawowe informacje o pracodawcy Użytkownika, nazwa spółki, adres, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • przyczyny kontaktu z SSAB i szczegóły związane z kontaktem; oraz
 • Ankiety i konkursy, w których wzięto udział.

3.3. Automatycznie zbierane dane na temat korzystania ze strony internetowej oraz z usług

SSAB automatycznie zbiera i przetwarza następujące dane techniczne na temat Użytkownika oraz korzystania ze strony internetowej oraz produktów i usług dostarczanych i świadczonych przez SSAB:
 • adres IP, numer identyfikacyjny urządzenia, używany system operacyjny oraz ustawienia aplikacji;
 • aktywność Użytkownika, taka jak odwiedzone strony oraz „kliknięte” elementy;
 • znaczniki czasu oraz dane zawarte w dzienniku związane z korzystaniem z usługi; oraz
 • lokalizacja / państwo pochodzenia.
Te dane techniczne są zbierane automatycznie w trakcie korzystania ze strony internetowej oraz z usług.

3.4 Dane zbierane z innych źródeł

SSAB może okresowo zbierać informacje także z dostępnych publicznie źródeł i od stron trzecich, takich jak sieci społecznościowe i firmy marketingowe. Przykładowo SSAB może otrzymywać podstawowe informacje o profilu społecznościowym Użytkownika, jeśli Użytkownik loguje się do strony internetowej lub usług SSAB za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych.4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

SSAB może ujawniać dane osobowe Użytkowników następującym stronom trzecim:
 • pozostałym spółkom grupy SSAB dla celów wymienionych powyżej;
 • zaufanym usługodawcom, takim jak dostawcy, agenci, dystrybutorzy oraz dostawcy usług marketingowych, dla celów wymienionych powyżej. W zakresie, w jakim ci zaufani usługodawcy działają w imieniu SSAB, SSAB pozostaje odpowiedzialna za wykorzystanie danych osobowych Użytkowników;
 • gdy jest to dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa, aby spełnić żądania właściwych organów publicznych, takie jak wezwania sądu lub inne podobnie wiążące dokumenty;
 • jeśli SSAB uczestniczy w połączeniu, przejęciu lub sprzedaży całości lub części swojego majątku; oraz
 • jeśli SSAB jest w dobrej wierze przekonane, że ujawnienie danych jest konieczne dla ochrony praw przysługujących SSAB, ochrony bezpieczeństwa Użytkowników lub innych podmiotów, dla prowadzenia postępowań w zakresie nadużyć finansowych lub w odpowiedzi na żądanie władz.


5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE/EOG

5.1 Przekazywanie danych wewnątrz grupy

W związku z tym, że część spółek grupy SSAB znajduje się poza UE/EOG, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza UE/EOG, np. do USA. W takiej sytuacji SSAB skorzysta z wymaganych ustanowionych mechanizmów, które umożliwiają przekazywanie danych poza UE/EOG, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

5.2 Usługodawcy z siedzibą poza UE/EOG

SSAB może korzystać z usług podwykonawców na potrzeby wykonania opisanych powyżej czynności przetwarzania danych osobowych. Jeśli jest to konieczne oraz tylko w niezbędnym zakresie, dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do UE/EOG. W takiej sytuacji SSAB skorzysta z wymaganych ustanowionych mechanizmów, które umożliwiają przekazywanie danych do podwykonawców w państwach trzecich, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. SSAB będzie opierać się na tzw. Tarczy Prywatności w stosunku do tych usługodawców z siedzibą w USA, którzy posiadają certyfikację Tarczy Prywatności. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności, której ramy zostały opracowane przez Departament Handlu USA i Komisję Europejską, a także na temat powiązanych zasad przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj.

6. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Jeśli Użytkownik przekazuje SSAB dane kontaktowe na przykład w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, kontaktuje się z działem obsługi klienta SSAB, zamawia podręcznik lub inne materiały na stronie internetowej lub bierze udział w konkursach albo w ankietach, SSAB może wykorzystać dane osobowe Użytkownika dla celów marketingowych oraz promowania najnowszych produktów i usług SSAB, jak również dla celów personalizacji doświadczeń Użytkownika. Użytkownicy mają możliwość, w oparciu o stosowne przepisy prawa, wyrażenia wcześniejszej zgody lub rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych od SSAB lub pozostałych spółek grupy.

6.1 Marketing elektroniczny

SSAB może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje produktów i usług, newslettery oraz inne wiadomości na temat dotychczasowych lub nowych produktów i usług za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości tekstowych (SMS), jeśli Użytkownik wyraził na to uprzednio zgodę lub jeśli SSAB jest do tego w inny sposób upoważniony na mocy właściwych przepisów prawa.Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych w dowolnym czasie, klikając w odnośnik „Zrezygnuj” („Unsubscribe”) znajdujący się na końcu wiadomości e-mail.6.2 Statystyki i segregacja

SSAB może tworzyć profile grup Użytkowników lub segmentować dane dla celów sporządzania anonimowych statystyk zbiorczych na temat korzystania ze strony internetowej oraz produktów i usług SSAB z myślą o szacowaniu liczby Użytkowników, odwiedzonych stron i przeczytanych wiadomości e-mail, analizowaniu, które części strony internetowej są najbardziej przydatne dla Użytkowników, identyfikowaniu funkcjonalności, które można usprawnić, oraz oferowaniu reklamy kontekstowej dla grup Użytkowników. Dane zbierane w tych celach nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnego Użytkownika, lecz do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej lub z usług przez ogół Użytkowników lub przez grupy Użytkowników.

6.3 Reklama ukierunkowana

SSAB lub partnerzy reklamowi SSAB mogą wyświetlać treści lub reklamy Użytkownikom; przykładowo Użytkownik może zobaczyć reklamę niedawno oglądanego produktu na stronie internetowej SSAB. SSAB korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy oparte np. na historii przeglądania Użytkownika, historii zakupów lub danych logowania.

Jeśli SSAB zbiera lub wykorzystuje informacje na temat przeglądania stron przez Użytkownika dla celów marketingu elektronicznego, Użytkownik może w każdej chwili wnieść wobec tego sprzeciw, kontaktując się z SSAB. Aby uzyskać dalsze informacje na temat prawa sprzeciwu, proszę zapoznać się z rozdziałem 8 poniżej.7. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak to konieczne dla spełnienia celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Po tym okresie dane osobowe będą usuwane, z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa lub w świetle praw i obowiązków którejkolwiek ze stron.
Poniżej przedstawiono główne zasady dotyczące okresów przechowywania danych:
 • dane osobowe dotyczące np. klientów i dostawców będą przechowywane przez czas trwania stosunku handlowego, a następnie tak długo, jak to konieczne lub wymagane przez przepisy prawa lub w świetle praw i obowiązków którejkolwiek ze stron, np. dla celów fakturowania;
 • Dane zbierane w związku z obsługą klienta, innymi interakcjami z SSAB, ankietami i konkursami będą przechowywane tak długo, jak to konieczne dla załatwienia danej sprawy.
 • SSAB usunie lub uczyni anonimowymi dane wykorzystywane dla celów marketingowych po upływie stosownego okresu od ostatniego kontaktu między Użytkownikiem a SSAB, chyba że przechowywanie tych danych jest wymagane przez przepisy prawa lub w świetle praw i obowiązków jednej ze stron.
 • W przypadku pytań dotyczących przechowywania danych dla celów marketingowych prosimy zapoznać się z rozdziałem 8 poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat praw przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie.

 

8. Polityka prywatności

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na swój temat, które znajdują się w posiadaniu SSAB.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zwrócić się z żądaniem sprostowania, zaktualizowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Niemniej jednak należy pamiętać, że pewne informacje są bezwzględnie konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszym oświadczeniu, a także w związku z wymogami przepisów prawa. Dlatego też usunięcie takich danych może nie być możliwe w świetle prawa właściwego, które określa obowiązkowe okresy przechowywania danych.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego o prawnie uzasadniony interes realizowany przez SSAB w związku ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie wymaganym przez właściwe przepisy prawa o ochronie danych osobowych Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do przesłania danych osobowych innemu administratorowi, w zakresie wymaganym przez prawo właściwe. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w oparciu o umowę z klientem lub zgodę Użytkownika.

Wszelkie żądania dotyczące wyżej wymienionych praw prosimy kierować do SSAB pod adres data.privacy(at)ssab.com.

Jeśli Użytkownik uważa, że występują problemy w związku ze sposobem przetwarzania przez SSAB jego danych osobowych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do krajowego organu ochrony danych w UE/EOG.9. BEZPIECZEŃSTWO

SSAB stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne, służące do ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem. Przykładowo SSAB ogranicza dostęp do tych informacji do upoważnionych pracowników i wykonawców, którzy muszą znać te informacje w związku z wykonywaniem swoich obowiązków pracowniczych lub powierzonych zadań, a także do usługodawców zewnętrznych, którzy mogą przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez SSAB.

Proszę mieć na uwadze, że niezależnie od starań SSAB, aby zapewnić właściwe środki ochrony danych osobowych, żaden system ochrony nie jest w stanie zapobiec wszystkim potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa.10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

SSAB może zmieniać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności i związane z nim informacje. SSAB zaleca Użytkownikom regularne sprawdzanie oświadczenia o ochronie prywatności w celu uzyskania informacji o wszelkich wprowadzonych w nim zmianach. SSAB zawsze podaje datę oświadczenia o ochronie prywatności w celu umożliwienia Użytkownikom śledzenia zmian. Należy pamiętać, że niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności służy wyłącznie celom informacyjnym.
SSAB będzie informować Użytkowników o możliwych zmianach za pomocą właściwych i dostępnych kanałów.11. Skontaktuj się z SSAB

W przypadku zapytań lub uwag związanych z oświadczeniem o ochronie prywatności SSAB lub z danymi osobowymi Użytkownika znajdującymi się w posiadaniu SSAB prosimy o kontakt mailowy z SSAB pod adresem [email protected].