Privacybeleid

Laatst bijgewerkt in maart 2020

Deze Privacyverklaring informeert over de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven van de SSAB-groep, waaronder SSAB AB en haar gelieerde ondernemingen Tibnor en Ruukki, onder andere ("SSAB"). Het beantwoordt de vragen over welke persoonsgegevens SSAB verzamelt, gebruikt of deelt, voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld en welke rechten Gebruikers hebben. De Gebruikers kunnen klanten van SSAB zijn, vertegenwoordigers van zakelijke klanten of potentiële klanten, vertegenwoordigers van leveranciers, andere tussenpersonen en zakenpartners, bezoekers van de website of internetgebruikers en digitale gebruikers die de website of andere digitale serviceplatforms bezoeken ("Gebruikers").De website van

SSAB kan links bevatten naar websites en diensten van derden. Deze websites of diensten zijn onderworpen aan hun eigen privacyverklaringen. SSAB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de privacyverklaringen van derden of de verwerking van persoonsgegevens bij activiteiten van derden. Let op hun respectievelijke privacyverklaringen en de daarop volgende wijzigingen.1. Verwerkingsverantwoordelijke

De gegevensbeheerder in overeenstemming met de geldende specifieke wetgeving inzake gegevensbescherming is SSAB AB (registratienummer: 556016-3429, adres: Postbus 70, SE-101 21 Stockholm, Zweden) voor alle gegevensverwerking op bedrijfsniveau, bijvoorbeeld voor marketingtools en digitale servicetools die worden aangeboden in bedrijven van de SSAB-groep. Daarnaast wordt het SSAB-filiaal beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke in een afzonderlijke contractuele of andere samenwerkingsrelatie of in verband met bepaalde wettelijke verwerking van persoonsgegevens. Ongeacht de verwerkingsverantwoordelijke voor een specifieke situatie, is het primaire contact voor privacyaangelegenheden bij SSAB: e-mail: data.privacy(at) SSAB.com

SSAB is ervoor verantwoordelijk te waarborgen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze Verklaring en geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.2. Rechtsgrondslag en doel van de verwerking van persoonsgegevens

SSAB verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers voor verschillende doeleinden die hieronder worden uitgelegd.

2.1 Contractuele en andere interactie met klanten, leveranciers en andere zakenpartners

Het hoofddoel van de verwerking van persoonsgegevens is het leveren van SSAB-producten en -diensten, evenals het inkopen van diensten en materiaal voor de zakelijke behoeften van SSAB, en het aanbieden van website en andere digitale diensten. De verwerking van persoonsgegevens is voornamelijk gebaseerd op een contract, met inbegrip van de verwerking die nodig is voordat de Gebruiker een contractuele relatie aangaat met het bedrijf of de organisatie die de Gebruiker vertegenwoordigt, of in sommige gevallen ook rechtstreeks met de Gebruiker.

2.2 Marketing en communicatie

Persoonsgegevens van gebruikers worden gebruikt voor het beheer van de communicatie met gebruikers en voor marketingdoeleinden. In dit opzicht is de verwerking gebaseerd op het legitieme belang van SSAB om gebruikers relevante en actuele informatie te verstrekken als onderdeel van de website en via andere digitale platforms en diensten. De verwerking is ook gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van SSAB om de nieuwste producten en diensten van SSAB te promoten, de gebruikerservaring te personaliseren en de klanttevredenheid te evalueren.In bepaalde regio's is marketing via elektronische weg

tot op zekere hoogte gebaseerd op voorafgaande toestemming van de gebruikers, bijvoorbeeld voor het verzenden van marketingberichten. Gebruikers dienen paragraaf 6 hieronder te raadplegen voor meer informatie over marketingcommunicatie en de rechten van gebruikers hieromtrent.

2.3 Product- en dienstontwikkeling

SSAB streeft ernaar hoogwaardige producten en diensten te leveren en gebruikers relevante informatie te geven over die producten en diensten. Daarom kan SSAB persoonsgegevens gebruiken om de markt, gebruikersgroepen en het gebruik van websites te analyseren met het oog op de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de website en de producten en diensten van SSAB. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van SSAB om te groeien en zich te ontwikkelen.

SSAB gebruikt cookies en andere soortgelijke technieken voor statistische doeleinden om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen die SSAB in staat stellen te begrijpen hoe Gebruikers de website gebruiken en de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Zie de cookieverklaring van SSAB voor meer informatie.

2.4 Informatie- en faciliteitenbeveiliging

SSAB kan technische gegevens verwerken, waaronder bepaalde persoonsgegevens voor informatiebeveiliging en toegangsbewaking en fraudepreventie. SSAB handhaaft ook beveiligingsmaatregelen voor informatie en faciliteiten om de gezondheid en veiligheid te waarborgen, evenals bedrijfsinformatie en bedrijfsmiddelen om letsel in zijn faciliteiten te voorkomen, schade aan eigendommen en verwante criminele activiteiten te voorkomen en de beschikbaarheid van de websites en diensten te waarborgen. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van SSAB om een passend niveau van netwerk-, faciliteit- en informatiebeveiliging en de veiligheid van anderen te waarborgen.

2.5 Naleving van wettelijke verplichtingen

Soms worden persoonsgegevens gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de bedrijfsactiviteiten van SSAB betekent dit bijvoorbeeld dat verwerking van persoonsgegevens nodig kan zijn om te voldoen aan onder meer de volgende wettelijke vereisten: (i) rapportage en audit, (ii) Verordening Marktmisbruik, (iii) sancties en andere compliancescreening, (iv) vereisten voor corporate governance en (v) aandelen- en aandeelhoudersregisters (incl. deelname aan aandeelhoudersvergaderingen). Daarnaast kunnen bepaalde persoonsgegevens worden opgeslagen voor geschillenbeslechtingsdoeleinden om rechtsvorderingen in te stellen en te verdedigen.

2.6 Verwerking van persoonsgegevens intern binnen SSAB-groep

Persoonsgegevens van gebruikers kunnen worden verwerkt in andere bedrijven van de SSAB-groep. In dit geval is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van SSAB voor interne administratieve doeleinden om bijv. klant- en leveranciersrelaties, marketing- en informatiebeveiligingsmaatregelen en andere bedrijfsfuncties binnen de groep op een passende en praktische manier te organiseren en te beheren.3. Verzameling van gegevens

SSAB kan op verschillende manieren persoonsgegevens verzamelen die hieronder worden uitgelegd.

3.1 Zakelijke relatie

SSAB verwerkt persoonsgegevens voor het onderhouden van een goede zakelijke relatie, bijvoorbeeld bij het aanbieden en leveren van producten of diensten, het onderhouden van klantcommunicatie, het inkopen van materiaal, producten en diensten voor zijn zakelijke behoeften, of anderszins in contact staan met zakenpartners of andere belanghebbenden. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks van de Gebruikers verzameld.
Afhankelijk van de interactie van de Gebruikers kan SSAB de volgende persoonsgegevens verzamelen:
 • Basisinformatie over de Gebruiker of het bedrijf of de organisatie die de Gebruiker vertegenwoordigt, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Basisinformatie over de werkgever van de Gebruiker, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer;
 • Informatie met betrekking tot de zakelijke relatie, zoals producten en diensten die worden ingekocht of geleverd, de start- en eindtijd van de zakelijke relatie;
 • Factuur- en kredietinformatie, zoals rekeningnummers, verrichte en uitstaande betalingen en geleverde facturen; en
 • Klantcommunicatie, inclusief feedback, marketing en informatie over de campagnegeschiedenis.

3.2 Interactie van de gebruiker met SSAB op de website of anderszins

SSAB kan persoonsgegevens verzamelen wanneer Gebruikers contact opnemen met de klantenservice van SSAB, websitechat gebruiken, de digitale serviceplatforms van SSAB inzetten, anders contact opnemen met SSAB, de nieuwsbrief van SSAB bestellen of deelnemen aan enquêtes of wedstrijden op websites of elders. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks van de Gebruikers verzameld.

SSAB kan persoonsgegevens verzamelen die de Gebruiker heeft gedeeld met SSAB, zoals
 • Basisinformatie over de Gebruiker, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Basisinformatie over werkgever, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de Gebruiker;
 • Redenen om contact op te nemen met SSAB en details met betrekking tot contact; en
 • Deelname aan enquêtes en wedstrijden.

3.3 Automatisch verzamelde gegevens van het gebruik van website en diensten

SSAB verzamelt en verwerkt automatisch de volgende technische gegevens over de Gebruiker en het gebruik van de website, producten en diensten van SSAB:
 • IP-adres, apparaat-ID, apparaattype, gebruikte besturingssysteem en toepassingsinstellingen;
 • Gebruikersactiviteit zoals bekeken pagina 's en items waarop 'geklikt’ is;
 • tijdstempels en logboekgegevens met betrekking tot het gebruik van de dienst; en
 • locatie/land van herkomst.
Deze technische gegevens worden automatisch verzameld door het gebruik van de website en diensten.

3.4 Gegevens verzameld uit andere bronnen

SSAB kan van tijd tot tijd ook informatie verzamelen van publiek beschikbare bronnen en derden, zoals sociale netwerken en marketingbedrijven. SSAB kan bijvoorbeeld basisinformatie ontvangen over het sociale netwerkprofiel van de Gebruiker, als de Gebruiker inlogt op de website of diensten van SSAB met behulp van een account op het sociale netwerk.4. Delen van gegevens

SSAB kan de persoonsgegevens van Gebruikers bekendmaken aan de volgende derden:
 • andere bedrijven van de SSAB-groep voor de hierboven vermelde doeleinden;
 • betrouwbare dienstverleners, zoals leveranciers, agenten, distributeurs en aanbieders van marketingdiensten voor de hierboven vermelde doeleinden. Voor zover deze betrouwbare dienstverleners handelen namens SSAB, blijft SSAB verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonsgegevens van Gebruikers;
 • wanneer dit wettelijk is toegestaan of verplicht is om te voldoen aan verzoeken van bevoegde overheidsinstanties, zoals dagvaardingen of soortgelijke bindende handelingen;
 • als SSAB betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van zijn activa; en
 • wanneer SSAB te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van SSAB te beschermen, de veiligheid van Gebruikers of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van een overheid.


5. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER

5.1 Transfers binnen de groep

Aangezien sommige bedrijven van de SSAB-groep buiten de EU/EER gevestigd zijn, kunnen de persoonsgegevens van gebruikers buiten de EU/EER worden overgedragen, zoals naar de Verenigde Staten. In dit geval zal SSAB de vereiste vastgestelde mechanismen gebruiken die de overdracht buiten de EU/EER mogelijk maken, zoals de Standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.2 Dienstverleners die buiten de EU/EER gevestigd zijn

SSAB kan onderaannemers inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet. Indien nodig en voor zover nodig kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EU/EER. In dit geval zal SSAB de vereiste vastgestelde mechanismen gebruiken die de overdracht naar onderaannemers in die derde landen mogelijk maken, zoals de Standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. SSAB vertrouwt op het zogenaamde Privacy Shield voor dienstverleners die in de VS gevestigd zijn en een Privacy Shield-certificaat hebben. Voor meer informatie over het Privacy Shield-framework dat is ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie en de daarmee samenhangende beginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zie hier.6. Marketingcommunicatie

Wanneer een Gebruiker aan SSAB contactgegevens verstrekt, bijvoorbeeld in verband met de verkoop van een product of dienst, contact opneemt met de klantenservice van SSAB, een handboek of ander materiaal op de website bestelt of deelneemt aan wedstrijden of onderzoeken, kan SSAB de persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor marketingdoeleinden en om de nieuwste producten en diensten van SSAB te promoten en de gebruikerservaring te personaliseren. Overeenkomstig de geldende wetgeving krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun voorafgaande toestemming te geven of krijgen ze de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van SSAB of andere bedrijven van de groep.

6.1 eMarketing

SSAB kan een Gebruiker product- en service-updates, nieuwsbrieven en andere communicatie over bestaande of nieuwe producten en diensten verstrekken via e-mail en SMS als de Gebruiker daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven of als SSAB anderszins toestemming heeft gegeven krachtens de geldende wetgeving.

Een gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor marketingcommunicatie door te klikken op de link "afmelden" onderaan de e-mails.

6.2 Statistieken en segregatie

SSAB kan gebruikersgroepsprofielen of segmentgegevens aanmaken om anonieme, geaggregeerde statistieken te maken over het gebruik van SSAB-websites, -producten en -diensten, zoals het schatten van het aantal Gebruikers, bekeken pagina‘s, lezen van e-mail en het detecteren van welke delen van de website Gebruikers het nuttigst vinden, om functies te identificeren die verbeterd kunnen worden en om contextgebaseerde reclame te bieden aan Gebruikersgroepen. Gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, worden niet gebruikt om een bepaalde Gebruiker te identificeren, maar om te analyseren hoe Gebruikers in het algemeen of Gebruikersgroepen de website of diensten gebruiken.

6.3 Doelgerichte reclame

SSAB of de reclamepartners van SSAB kunnen content of advertenties tonen aan een Gebruiker, zo kan de Gebruiker bijvoorbeeld een advertentie zien voor een recent bekeken product op de website van SSAB. SSAB gebruikt cookies en andere soortgelijke technologieën om gepersonaliseerde advertenties weer te geven, bijvoorbeeld op basis van browsen, aankoopgeschiedenis of inloggegevens van de Gebruiker.

Wanneer SSAB informatie over het surfen van een Gebruiker voor e-marketingdoeleinden verzamelt of gebruikt, heeft de Gebruiker het recht om hiertegen te allen tijde bezwaar te maken door contact op te nemen met SSAB. Zie hoofdstuk 8 hieronder voor meer informatie over het recht van bezwaar.7. Bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd. Daarna worden persoonsgegevens verwijderd, behalve wanneer het bijhouden van persoonsgegevens wettelijk verplicht is of de rechten of plichten van een van beide partijen.
Dit zijn de belangrijkste regels voor de bewaartermijnen:
 • Persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten en leveranciers worden bewaard tijdens de zakelijke relatie en daarna zo lang als nodig of vereist door de wet of rechten of verplichtingen van een van beide partijen, bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden;
 • Gegevens die zijn verzameld in verband met klantenservice, andere interactie met SSAB, enquêtes en wedstrijden worden bewaard zolang dit nodig is om de betreffende kwestie te beheren en te behandelen.
 • SSAB zal gegevens die worden gebruikt voor marketingdoeleinden verwijderen of anonimiseren nadat een redelijke periode is verstreken na het laatste contact tussen de Gebruiker en SSAB, tenzij het bewaren van gegevens wettelijk vereist is of rechten of verplichtingen van een van beide partijen.
 • Indien een Gebruiker zich zorgen maakt over de opslag van gegevens voor marketingdoeleinden, dient de Gebruiker paragraaf 8 hieronder te raadplegen voor meer informatie over de rechten van Gebruikers hieromtrent.

 

8. Privacyrechten

Een Gebruiker heeft het recht op toegang tot persoonsgegevens die SSAB over hem of haar bezit.

Een Gebruiker heeft het recht om te allen tijde te verzoeken om correctie, bijwerking of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Houd er echter rekening mee dat bepaalde informatie strikt noodzakelijk is om de in deze Verklaring gedefinieerde doeleinden te bereiken en mogelijk ook wettelijk verplicht is. Daarom is het mogelijk dat dergelijke gegevens niet worden verwijderd door de geldende wetgeving die verplichte bewaartermijnen voorschrijft.

Een Gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van SSAB om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie. Voor zover vereist door de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, hebben gebruikers het recht om de gegevensverwerking te beperken.

Een gebruiker heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om de persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat en de persoonsgegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder, voor zover vereist door de geldende wetgeving. Dit geldt alleen voor persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt op basis van een klantencontract of de toestemming van de gebruiker.

Stuur aanvragen met betrekking tot de bovengenoemde rechten naar SSAB op data.privacy(at)SSAB.com.

Als een Gebruiker denkt dat er een probleem is met de manier waarop SSAB de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt, heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit in de EU/EER.9. Beveiliging

SSAB handhaaft redelijke veiligheidsmaatregelen, waaronder fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. SSAB beperkt de toegang tot deze informatie bijvoorbeeld tot geautoriseerde werknemers en aannemers die deze informatie tijdens hun werk of opdracht moeten kennen en tot externe dienstverleners die alleen gegevens mogen verwerken in overeenstemming met de instructies van SSAB.

Hoewel SSAB ernaar streeft redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen voor persoonsgegevens, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken voorkomen.10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

SSAB kan deze Privacyverklaring en de gerelateerde informatie wijzigen. SSAB raadt gebruikers aan om regelmatig de Privacyverklaring te raadplegen om te weten te komen welke wijzigingen eraan zijn aangebracht. SSAB zal altijd de datum van de Privacyverklaring opgeven zodat de Gebruikers wijzigingen kunnen zien. Deze Privacyverklaring is louter informatief.
SSAB zal Gebruikers informeren over mogelijke wijzigingen door gebruik te maken van redelijke en beschikbare kanalen.11. Neem contact op met SSAB

Voor aanvragen met betrekking tot SSAB's Privacyverklaring of persoonsgegevens die SSAB bezit over de Gebruiker in kwestie, kunt u contact opnemen met SSAB via e-mail op data.privacy(at)SSAB.com.